محصولتولیدکنندهمحلقیمت (ریال)دیروزهفته گذشتهمیانگین بورس
PVC SuspensionCFR Far East Asia835
PVC SuspensionCFR South East Asia840
PVC Suspensionاروپا846