محصولتولیدکنندهمحلقیمتدیروزهفته گذشتهمیانگین بورس
PVC SuspensionCFR Far East Asia1052
PVC SuspensionCFR South East Asia1054
PVC Suspensionاروپا848