محصولتولیدکنندهمحلقیمتدیروزهفته گذشتهمیانگین بورس
PVC SuspensionCFR Far East Asia790790
PVC SuspensionCFR South East Asia790790
PVC Suspensionاروپا665665