محصولتولیدکنندهمحلقیمتدیروزهفته گذشتهمیانگین بورس
PVC SuspensionCFR Far East Asia855855855
PVC SuspensionCFR Far East Asia860860860
PVC Suspensionاروپا790790790