محصولتولیدکنندهمحلقیمت (ریال)دیروزهفته گذشتهمیانگین بورس
PVC SuspensionCFR Far East Asia810810
PVC SuspensionCFR South East Asia820820
PVC Suspensionاروپا765765