محصولتولیدکنندهمحلقیمتدیروزهفته گذشتهمیانگین بورس
PVC SuspensionCFR Far East Asia12201220
PVC SuspensionCFR South East Asia12701270
PVC Suspensionاروپا11001100