محصولتولیدکنندهمحلقیمتدیروزهفته گذشتهمیانگین بورس
StyreneFOB کره
StyreneCFR چین
StyreneCFR South East Asia
Styreneاروپا
محصولتولیدکنندهمحلقیمتدیروزهفته گذشتهمیانگین بورس
EPSاروپا
EPSاروپا
محصولتولیدکنندهمحلقیمتدیروزهفته گذشتهمیانگین بورس
GPPSCFR Far East Asia
GPPSCFR South East Asia
GPPSاروپا
محصولتولیدکنندهمحلقیمتدیروزهفته گذشتهمیانگین بورس
HIPSCFR Far East Asia
HIPSCFR South East Asia
HIPSاروپا