محصولتولیدکنندهمحلقیمتدیروزهفته گذشتهمیانگین بورس
پت گرید بطری / PET Bottle GradeFOB North East Asia690691
پت گرید بطری / PET Bottle GradeFOB South East Asia685695
پت گرید بطری / PET Bottle Gradeاروپا745745