محصولتولیدکنندهمحلقیمت (ریال)دیروزهفته گذشتهمیانگین بورس
پت گرید بطری / PET Bottle GradeCFR South East Asia
پت گرید بطری / PET Bottle GradeFOB North East Asia
پت گرید بطری / PET Bottle Gradeاروپا