محصولتولیدکنندهمحلقیمتدیروزهفته گذشتهمیانگین بورس
پت گرید بطری / PET Bottle GradeFOB North East Asia850850850
پت گرید بطری / PET Bottle GradeFOB South East Asia870870870
پت گرید بطری / PET Bottle Gradeاروپا900900900