محصولتولیدکنندهمحلقیمتدیروزهفته گذشتهمیانگین بورس
پت گرید بطری / PET Bottle GradeFOB North East Asia660
پت گرید بطری / PET Bottle GradeFOB South East Asia650
پت گرید بطری / PET Bottle Gradeاروپا730