محصولتولیدکنندهمحلقیمت (ریال)دیروزهفته گذشتهمیانگین بورس
پت گرید بطری / PET Bottle GradeCFR Far East Asia1136
پت گرید بطری / PET Bottle GradeCFR South East Asia1200
پت گرید بطری / PET Bottle Gradeاروپا1120