محصولتولیدکنندهمحلقیمتدیروزهفته گذشتهمیانگین بورس
پت گرید بطری / PET Bottle GradeFOB North East Asia
پت گرید بطری / PET Bottle GradeFOB South East Asia
پت گرید بطری / PET Bottle Gradeاروپا