محصولتولیدکنندهمحلقیمت (ریال)دیروزهفته گذشتهمیانگین بورس
پت گرید بطری / PET Bottle GradeFOB North East Asia800800
پت گرید بطری / PET Bottle GradeFOB South East Asia830830
پت گرید بطری / PET Bottle Gradeاروپا840840