محصولتولیدکنندهمحلقیمتدیروزهفته گذشتهمیانگین بورس
پت گرید بطری / PET Bottle GradeFOB North East Asia10101010
پت گرید بطری / PET Bottle GradeFOB South East Asia10801080
پت گرید بطری / PET Bottle Gradeاروپا10051005