محصولتولیدکنندهمحلقیمت (ریال)دیروزهفته گذشتهمیانگین بورس
Polypropylene BOPPCFR Far East Asia1140
Polypropylene BOPPCFR South East Asia1166
محصولتولیدکنندهمحلقیمت (ریال)دیروزهفته گذشتهمیانگین بورس
PropyleneFOB ژاپن865
PropyleneFOB کره860
PropyleneCFR چین901
Propyleneاروپا920
محصولتولیدکنندهمحلقیمت (ریال)دیروزهفته گذشتهمیانگین بورس
Polypropylene InjectionCFR Far East Asia1114
Polypropylene InjectionCFR South East Asia1152
Polypropylene Injectionاروپا1386
محصولتولیدکنندهمحلقیمت (ریال)دیروزهفته گذشتهمیانگین بورس
Polypropylene RaffiaCFR Far East Asia1114
Polypropylene RaffiaCFR South East Asia952
محصولتولیدکنندهمحلقیمت (ریال)دیروزهفته گذشتهمیانگین بورس
Polypropylene Filmتهران1155
Polypropylene Filmتهران1170
Polypropylene FilmCFR چین
محصولتولیدکنندهمحلقیمت (ریال)دیروزهفته گذشتهمیانگین بورس
Homopolymerاروپا1210
HomopolymerCFR چین1227
Homopolymerاروپا1253
محصولتولیدکنندهمحلقیمت (ریال)دیروزهفته گذشتهمیانگین بورس
Polypropylene Block CopolymerCFR Far East Asia1159
Polypropylene Block CopolymerCFR South East Asia1187
Polypropylene Block Copolymerاروپا1333