محصولتولیدکنندهمحلقیمت (ریال)دیروزهفته گذشتهمیانگین بورس
Polypropylene BOPPCFR Far East Asia
Polypropylene BOPPCFR South East Asia
محصولتولیدکنندهمحلقیمت (ریال)دیروزهفته گذشتهمیانگین بورس
PropyleneFOB ژاپن
PropyleneFOB کره
PropyleneCFR چین
Propyleneاروپا
محصولتولیدکنندهمحلقیمت (ریال)دیروزهفته گذشتهمیانگین بورس
Polypropylene InjectionCFR Far East Asia
Polypropylene InjectionCFR South East Asia
Polypropylene Injectionاروپا
محصولتولیدکنندهمحلقیمت (ریال)دیروزهفته گذشتهمیانگین بورس
Polypropylene RaffiaCFR Far East Asia
Polypropylene RaffiaCFR South East Asia
محصولتولیدکنندهمحلقیمت (ریال)دیروزهفته گذشتهمیانگین بورس
Polypropylene FilmCFR Far East Asia
Polypropylene FilmCFR South East Asia
Polypropylene FilmCFR چین
محصولتولیدکنندهمحلقیمت (ریال)دیروزهفته گذشتهمیانگین بورس
Homopolymerاروپا
HomopolymerCFR چین
Homopolymerاروپا
محصولتولیدکنندهمحلقیمت (ریال)دیروزهفته گذشتهمیانگین بورس
Polypropylene Block CopolymerCFR Far East Asia
Polypropylene Block CopolymerCFR South East Asia
Polypropylene Block Copolymerاروپا