محصولتولیدکنندهمحلقیمتدیروزهفته گذشتهمیانگین بورس
Polypropylene BOPPCFR Far East Asia
Polypropylene BOPPCFR South East Asia
Polypropylene BOPPاروپا
محصولتولیدکنندهمحلقیمتدیروزهفته گذشتهمیانگین بورس
PropyleneFOB ژاپن
PropyleneFOB کره
PropyleneCFR چین
PropyleneCFR South East Asia
محصولتولیدکنندهمحلقیمتدیروزهفته گذشتهمیانگین بورس
Polypropylene InjectionCFR Far East Asia
Polypropylene InjectionCFR South East Asia
Polypropylene Injectionترکیه
محصولتولیدکنندهمحلقیمتدیروزهفته گذشتهمیانگین بورس
Polypropylene RaffiaCFR Far East Asia
Polypropylene RaffiaCFR South East Asia
محصولتولیدکنندهمحلقیمتدیروزهفته گذشتهمیانگین بورس
Polypropylene FilmCFR Far East Asia
Polypropylene FilmCFR South East Asia
Polypropylene FilmCFR چین
محصولتولیدکنندهمحلقیمتدیروزهفته گذشتهمیانگین بورس
Homopolymerاروپا
Homopolymerاروپا
HomopolymerCFR South East Asia
محصولتولیدکنندهمحلقیمتدیروزهفته گذشتهمیانگین بورس
Polypropylene Block CopolymerCFR Far East Asia
Polypropylene Block CopolymerCFR South East Asia
Polypropylene Block Copolymerاروپا