محصولتولیدکنندهمحلقیمتدیروزهفته گذشتهمیانگین بورس
اتیلن EthyleneFOB ژاپن831
اتیلن EthyleneFOB کره836
اتیلن EthyleneCFR South East Asia810
محصولتولیدکنندهمحلقیمتدیروزهفته گذشتهمیانگین بورس
پلی اتیلن سبک فیلم / LDPE FILMCFR Far East Asia1116
پلی اتیلن سبک فیلم / LDPE FILMCFR South East Asia1130
محصولتولیدکنندهمحلقیمتدیروزهفته گذشتهمیانگین بورس
پلی اتیلن سبک خطی گرید فیلم / LLDPE FilmCFR Far East Asia908
پلی اتیلن سبک خطی گرید فیلم / LLDPE FilmCFR South East Asia924
پلی اتیلن سبک خطی گرید فیلم / LLDPE Filmاروپا825
محصولتولیدکنندهمحلقیمتدیروزهفته گذشتهمیانگین بورس
پلی اتیلن سنگین بادی / HDPE Blow MouldingCFR Far East Asia936
پلی اتیلن سنگین بادی / HDPE Blow MouldingCFR South East Asia958
پلی اتیلن سنگین بادی / HDPE Blow Mouldingاروپا860
پلی اتیلن سنگین تزریقی / HDPE InjectionCFR Far East Asia890
پلی اتیلن سنگین تزریقی / HDPE InjectionCFR South East Asia894
پلی اتیلن سنگین تزریقی / HDPE Injectionاروپا838
پلی اتیلن سنگین رافیا / HDPE RaffiaCFR Far East Asia948
پلی اتیلن سنگین رافیا / HDPE RaffiaCFR South East Asia960