محصولتولیدکنندهمحلقیمتدیروزهفته گذشتهمیانگین بورس
اتیلن EthyleneCFR South East Asia740740740
اتیلن EthyleneFOB ژاپن700700722
اتیلن EthyleneFOB کره705705727
محصولتولیدکنندهمحلقیمتدیروزهفته گذشتهمیانگین بورس
پلی اتیلن سبک فیلم / LDPE FILMCFR Far East Asia890890890
پلی اتیلن سبک فیلم / LDPE FILMCFR South East Asia920920920
محصولتولیدکنندهمحلقیمتدیروزهفته گذشتهمیانگین بورس
پلی اتیلن سبک خطی گرید فیلم / LLDPE FilmCFR Far East Asia825825825
پلی اتیلن سبک خطی گرید فیلم / LLDPE FilmCFR South East Asia850850850
پلی اتیلن سبک خطی گرید فیلم / LLDPE Filmاروپا930930930
محصولتولیدکنندهمحلقیمتدیروزهفته گذشتهمیانگین بورس
پلی اتیلن سنگین بادی / HDPE Blow MouldingCFR Far East Asia830830830
پلی اتیلن سنگین بادی / HDPE Blow MouldingCFR South East Asia850850850
پلی اتیلن سنگین بادی / HDPE Blow Mouldingاروپا930930930
پلی اتیلن سنگین تزریقی / HDPE InjectionCFR Far East Asia800800800
پلی اتیلن سنگین تزریقی / HDPE InjectionCFR South East Asia835835835
پلی اتیلن سنگین تزریقی / HDPE Injectionاروپا935935935
پلی اتیلن سنگین رافیا / HDPE RaffiaCFR Far East Asia830830830
پلی اتیلن سنگین رافیا / HDPE RaffiaCFR South East Asia850850850