محصولتولیدکنندهمحلقیمتدیروزهفته گذشتهمیانگین بورس
اتیلن EthyleneFOB ژاپن10101010
اتیلن EthyleneFOB کره10151015
اتیلن EthyleneCFR South East Asia10151000
محصولتولیدکنندهمحلقیمتدیروزهفته گذشتهمیانگین بورس
پلی اتیلن سبک فیلم / LDPE FILMCFR Far East Asia14601460
پلی اتیلن سبک فیلم / LDPE FILMCFR South East Asia15501550
محصولتولیدکنندهمحلقیمتدیروزهفته گذشتهمیانگین بورس
پلی اتیلن سبک خطی گرید فیلم / LLDPE FilmCFR Far East Asia11101110
پلی اتیلن سبک خطی گرید فیلم / LLDPE FilmCFR South East Asia11601160
پلی اتیلن سبک خطی گرید فیلم / LLDPE Filmاروپا15251525
محصولتولیدکنندهمحلقیمتدیروزهفته گذشتهمیانگین بورس
پلی اتیلن سنگین بادی / HDPE Blow MouldingCFR Far East Asia11001100
پلی اتیلن سنگین بادی / HDPE Blow MouldingCFR South East Asia11501150
پلی اتیلن سنگین بادی / HDPE Blow Mouldingاروپا14151415
پلی اتیلن سنگین تزریقی / HDPE InjectionCFR Far East Asia10501050
پلی اتیلن سنگین تزریقی / HDPE InjectionCFR South East Asia11201120
پلی اتیلن سنگین تزریقی / HDPE Injectionاروپا13951395
پلی اتیلن سنگین رافیا / HDPE RaffiaCFR Far East Asia10801080
پلی اتیلن سنگین رافیا / HDPE RaffiaCFR South East Asia10801080