محصولتولیدکنندهمحلقیمتدیروزهفته گذشتهمیانگین بورس
اتیلن EthyleneFOB ژاپن835828
اتیلن EthyleneFOB کره840833
اتیلن EthyleneCFR South East Asia775795
محصولتولیدکنندهمحلقیمتدیروزهفته گذشتهمیانگین بورس
پلی اتیلن سبک فیلم / LDPE FILMCFR Far East Asia925904
پلی اتیلن سبک فیلم / LDPE FILMCFR South East Asia950925
محصولتولیدکنندهمحلقیمتدیروزهفته گذشتهمیانگین بورس
پلی اتیلن سبک خطی گرید فیلم / LLDPE FilmCFR Far East Asia830813
پلی اتیلن سبک خطی گرید فیلم / LLDPE FilmCFR South East Asia870851
پلی اتیلن سبک خطی گرید فیلم / LLDPE Filmاروپا810809
محصولتولیدکنندهمحلقیمتدیروزهفته گذشتهمیانگین بورس
پلی اتیلن سنگین بادی / HDPE Blow MouldingCFR Far East Asia850830
پلی اتیلن سنگین بادی / HDPE Blow MouldingCFR South East Asia870850
پلی اتیلن سنگین بادی / HDPE Blow Mouldingاروپا830828
پلی اتیلن سنگین تزریقی / HDPE InjectionCFR Far East Asia840832
پلی اتیلن سنگین تزریقی / HDPE InjectionCFR South East Asia830827
پلی اتیلن سنگین تزریقی / HDPE Injectionاروپا800797
پلی اتیلن سنگین رافیا / HDPE RaffiaCFR Far East Asia880853
پلی اتیلن سنگین رافیا / HDPE RaffiaCFR South East Asia890865