محصولتولیدکنندهمحلقیمتدیروزهفته گذشتهمیانگین بورس
اتیلن EthyleneFOB ژاپن
اتیلن EthyleneFOB کره
اتیلن EthyleneCFR South East Asia
محصولتولیدکنندهمحلقیمتدیروزهفته گذشتهمیانگین بورس
پلی اتیلن سبک فیلم / LDPE FILMCFR Far East Asia
پلی اتیلن سبک فیلم / LDPE FILMCFR South East Asia
محصولتولیدکنندهمحلقیمتدیروزهفته گذشتهمیانگین بورس
پلی اتیلن سبک خطی گرید فیلم / LLDPE FilmCFR Far East Asia
پلی اتیلن سبک خطی گرید فیلم / LLDPE FilmCFR South East Asia
پلی اتیلن سبک خطی گرید فیلم / LLDPE Filmاروپا
محصولتولیدکنندهمحلقیمتدیروزهفته گذشتهمیانگین بورس
پلی اتیلن سنگین بادی / HDPE Blow MouldingCFR Far East Asia
پلی اتیلن سنگین بادی / HDPE Blow MouldingCFR South East Asia
پلی اتیلن سنگین بادی / HDPE Blow Mouldingاروپا
پلی اتیلن سنگین تزریقی / HDPE InjectionCFR Far East Asia
پلی اتیلن سنگین تزریقی / HDPE InjectionCFR South East Asia
پلی اتیلن سنگین تزریقی / HDPE Injectionاروپا
پلی اتیلن سنگین رافیا / HDPE RaffiaCFR Far East Asia
پلی اتیلن سنگین رافیا / HDPE RaffiaCFR South East Asia