محصولتولیدکنندهمحلقیمت (ریال)دیروزهفته گذشتهمیانگین بورس
برنت Brentاروپا60
نفتا NaphtaCFR Far East Asia