محصولتولیدکنندهمحلقیمت (ریال)دیروزهفته گذشتهمیانگین بورس
برنت BrentCFR چین70
نفتا NaphtaCFR چین579