محصولتولیدکنندهمحلقیمتدیروزهفته گذشتهمیانگین بورس
دواتیل هگزان 2EHCFR South East Asia910905
دی اکتیل فتالات DOPCFR South East Asia995995