محصولتولیدکنندهمحلقیمت (ریال)دیروزهفته گذشتهمیانگین بورس
دواتیل هگزان 2EHCFR Far East Asia987
دی اکتیل فتالات DOPCFR Far East Asia940