محصولتولیدکنندهمحلقیمت (ریال)دیروزهفته گذشتهمیانگین بورس
دواتیل هگزان 2EHCFR Far East Asia1057
دی اکتیل فتالات DOPCFR هند1050