محصولتولیدکنندهمحلقیمتدیروزهفته گذشتهمیانگین بورس
دواتیل هگزان 2EHCFR South East Asia16001591
دی اکتیل فتالات DOPCFR South East Asia16501617