محصولتولیدکنندهمحلقیمتدیروزهفته گذشتهمیانگین بورس
دواتیل هگزان 2EHCFR South East Asia905905930
دی اکتیل فتالات DOPCFR South East Asia113511351155