محصولتولیدکنندهمحلقیمتدیروزهفته گذشتهمیانگین بورس
دواتیل هگزان 2EHCFR South East Asia902
دی اکتیل فتالات DOPCFR South East Asia1067