محصولتولیدکنندهمحلقیمت (ریال)دیروزهفته گذشتهمیانگین بورس
دواتیل هگزان 2EHCFR South East Asia876
دی اکتیل فتالات DOPCFR South East Asia1076