محصولتولیدکنندهمحلقیمت (ریال)دیروزهفته گذشتهمیانگین بورس
اتیلن EthyleneFOB ژاپن960
اتیلن دی کلراید EDCCFR Far East Asia405
استایرن مونومر SMFOB کره1047
استون AcetoneCFR چین379
بوتادین ButadieneFOB کره923
پروپیلن PropyleneFOB ژاپن865
فنول PhenolCFR چین1034
مونو اتیلن گلیکول MEGCFR چین599
نرمال بوتیل الکل NBACFR چین915
وینیل کلراید مونومر VCMCFR Far East Asia700
کاستیک سودا Caustic SodaCFR South East Asia403