محصولتولیدکنندهمحلقیمت (ریال)دیروزهفته گذشتهمیانگین بورس
بنزن BenzeneFOB کره617
پارازایلن Xylenes ParaFOB کره984
تولوئن TolueneCFR چین714
متانول MethanolCFR South East Asia452