محصولتولیدکنندهمحلقیمت (ریال)دیروزهفته گذشتهمیانگین بورس
بنزن BenzeneCFR زاپن602
پارازایلن Xylenes ParaFOB کره820
تولوئن TolueneCFR چین615
متانول MethanolCFR چین264