محصولتولیدکنندهمحلقیمت (ریال)دیروزهفته گذشتهمیانگین بورس
پلی پروپیلن شیمیایی Chemical EP440Lپتروشیمی جمتهران
پلی پروپیلن شیمیایی Chemical MR230Cپتروشیمی مارونتهران
پلی پروپیلن شیمیایی Chemical EP440Gپتروشیمی جمتهران
پلی پروپیلن شیمیایی Chemical ZR230Cپتروشیمی نوید زرشیمیتهران
پلی پروپیلن شیمیایی Chemical EP548Rپتروشیمی جمتهران
پلی پروپیلن شیمیایی Chemical ZB332Cپتروشیمی نوید زرشیمیتهران73500
پلی پروپیلن شیمیایی Chemical ZH515MAپتروشیمی نوید زرشیمیتهران63300
پلی پروپیلن شیمیایی Chemical ZR340Rپتروشیمی نوید زرشیمیتهران68200
پلی پروپیلن شیمیایی Chemical EPX3130UVپتروشیمی جمتهران64500
پلی پروپیلن شیمیایی Chemical ZB332Lپتروشیمی نوید زرشیمیتهران58600
پلی پروپیلن شیمیایی Chemical C30Gپتروشیمی مارونتهران53200
پلی پروپیلن شیمیایی Chemical RP340Rپتروشیمی جمتهران46700
پلی پروپیلن شیمیایی Chemical EPC40Rپتروشیمی شازندتهران48700
پلی پروپیلن شیمیایی Chemical ZH500Mپتروشیمی نوید زرشیمیتهران47000
محصولتولیدکنندهمحلقیمت (ریال)دیروزهفته گذشتهمیانگین بورس
پلی پروپیلن فیلم Film HP525Jپتروشیمی جمتهران65800
پلی پروپیلن فیلم Film ZH525Jپتروشیمی نوید زرشیمیتهران59500
محصولتولیدکنندهمحلقیمت (ریال)دیروزهفته گذشتهمیانگین بورس
پلی پروپیلن نساجی Textile C30Sپتروشیمی مارونتهران
پلی پروپیلن نساجی Textile HP552Rپتروشیمی جمتهران
پلی پروپیلن نساجی Textile HP552Rپتروشیمی اراکتهران
پلی پروپیلن نساجی Textile Z30Sپتروشیمی شازندتهران
پلی پروپیلن نساجی Textile Z30Sپتروشیمی مارونتهران
پلی پروپیلن نساجی Textile HP510Lپتروشیمی جمتهران
پلی پروپیلن نساجی Textile HP552Rپتروشیمی مارونتهران
پلی پروپیلن نساجی(پودر) Textile HP552Rپتروشیمی شازندتهران
پلی پروپیلن نساجی Textile Z30Gپتروشیمی مارونتهران
پلی پروپیلن نساجی Textile ZH510Lپتروشیمی نوید زرشیمیتهران
پلی پروپیلن نساجی Textile HP550Jپتروشیمی جمتهران
پلی پروپیلن نساجی Textile RG1102XLپتروشیمی رجالتهران61700
پلی پروپیلن نساجی Textile ZH552Rپتروشیمی نوید زرشیمیتهران60400
پلی پروپیلن نساجی Textile HP564Sپتروشیمی جمتهران62300
پلی پروپیلن نساجی Textile RG1102XKپتروشیمی رجالتهران59100
پلی پروپیلن نساجی Textile SF060پتروشیمی پلی نارتهران59100
پلی پروپیلن نساجی Textile ZH550Jپتروشیمی نوید زرشیمیتهران59100
پلی پروپیلن نساجی Textile PYI250پتروشیمی پلی نارتهران54100
پلی پروپیلن نساجی Textile 1102Lپتروشیمی رجالتهران39300
پلی پروپیلن نساجی Textile V30Sپتروشیمی مارونتهران47500
پلی پروپیلن نساجی Textile V30Sپتروشیمی مارونتهران