محصولتولیدکنندهمحلقیمت (ریال)دیروزهفته گذشتهمیانگین بورس
پلی بوتادین رابر PBR 1220پتروشیمی شازندتهران66200
پلی بوتادین رابر PBR 1220پتروشیمی تخت جمشیدتهران69300
محصولتولیدکنندهمحلقیمت (ریال)دیروزهفته گذشتهمیانگین بورس
پلی وینیل کلراید Suspension S57پتروشیمی آبادانتهران49300
پلی وینیل کلراید Suspension S65پتروشیمی اروندتهران44800
پلی وینیل کلراید Suspension S65پتروشیمی بندر امامتهران45900
پلی وینیل کلراید Suspension S65پتروشیمی غدیرتهران44800
پلی وینیل کلراید Suspension S65پتروشیمی آبادانتهران50000
پلی وینیل کلراید Suspension S70پتروشیمی بندر امامتهران45500
پلی وینیل کلراید Suspension S60پتروشیمی بندر امامتهران39400
محصولتولیدکنندهمحلقیمت (ریال)دیروزهفته گذشتهمیانگین بورس
پلی وینیل کلراید Emulsion E6834پتروشیمی اروندتهران48300