محصولتولیدکنندهمحلقیمتدیروزهفته گذشتهمیانگین بورس
پلی بوتادین رابر PBR 1220پتروشیمی شازندتهران66200
پلی بوتادین رابر PBR 1220پتروشیمی تخت جمشیدتهران69300
محصولتولیدکنندهمحلقیمتدیروزهفته گذشتهمیانگین بورس
پلی وینیل کلراید Suspension S65پتروشیمی اروندتهران
پلی وینیل کلراید Suspension S65پتروشیمی بندر امامتهران
پلی وینیل کلراید Suspension S65پتروشیمی غدیرتهران
پلی وینیل کلراید Suspension S57پتروشیمی آبادانتهران
پلی وینیل کلراید Suspension S60پتروشیمی بندر امامتهران
پلی وینیل کلراید Suspension S65پتروشیمی آبادانتهران
پلی وینیل کلراید Suspension S70پتروشیمی بندر امامتهران45500
محصولتولیدکنندهمحلقیمتدیروزهفته گذشتهمیانگین بورس
پلی وینیل کلراید Emulsion E6834پتروشیمی اروندتهران48300