محصولتولیدکنندهمحلقیمتدیروزهفته گذشتهمیانگین بورس
پلی اتیلن ترفتالات بطری Bottle BG781پتروشیمی تندگویانتهران1360013433
پلی اتیلن ترفتالات بطری Bottle BG785پتروشیمی تندگویانتهران1360013400
پلی اتیلن ترفتالات بطری Bottle BG821پتروشیمی تندگویانتهران1380013600
پلی اتیلن ترفتالات بطری Bottle BG825پتروشیمی تندگویانتهران1360013450
پلی اتیلن ترفتالات بطری Bottle BG732پتروشیمی تندگویانتهران62300
پلی اتیلن ترفتالات بطری Bottle BG841پتروشیمی تندگویانتهران62300
پلی اتیلن ترفتالات بطری Bottle BG731پتروشیمی تندگویانتهران63100
پلی اتیلن ترفتالات بطری Bottle BG845پتروشیمی تندگویانتهران62400
محصولتولیدکنندهمحلقیمتدیروزهفته گذشتهمیانگین بورس
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Textile TG641پتروشیمی تندگویانتهران46300
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Textile TG645پتروشیمی تندگویانتهران35400
پلی اتیلن ترفتلات نساجی Textile Super Bright TG641پتروشیمی تندگویانتهران40600
پلی اتیلن ترفتلات نساجی Textile Super Bright TG645پتروشیمی تندگویانتهران42400