محصولتولیدکنندهمحلقیمت (ریال)دیروزهفته گذشتهمیانگین بورس
پلی اتیلن سبک خطی LLDPE 22B02پتروشیمی مهابادتهران112000112000
پلی اتیلن سبک خطی LLDPE 0209AAپتروشیمی امیر کبیرتهران116000119000
پلی اتیلن سبک خطی LLDPE 0209AAپتروشیمی اراکتهران115300117400
پلی اتیلن سبک فیلم Film 2420Hپتروشیمی امیر کبیرتهران114000114500
پلی اتیلن سبک فیلم Film LF190پتروشیمی آریا ساسولتهران112000112950
پلی اتیلن سبک فیلم Film 0075پتروشیمی بندر امامتهران123500125500
پلی اتیلن سبک فیلم 00-Film 2102 TXپتروشیمی لالهتهران111800112900
پلی اتیلن سبک فیلم Film 020پتروشیمی بندر امامتهران114000114000
پلی اتیلن سبک فیلم Film 0200پتروشیمی بندر امامتهران
پلی اتیلن سبک خطی LLDPE 0209KJپتروشیمی اراکتهران
پلی اتیلن سبک خطی LLDPE 22B01پتروشیمی مهابادتهران
پلی اتیلن سبک فیلم Film 2420Dپتروشیمی امیر کبیرتهران
پلی اتیلن سبک فیلم Film 2420Hپتروشیمی امیر کبیرتهران
پلی اتیلن سبک فیلم Film 2100TN00پتروشیمی لالهتهران
پلی اتیلن سبک خطی LLDPE 0220 AAپتروشیمی امیر کبیرتهران
پلی اتیلن سبک تزریقی Injection 1922Tپتروشیمی لالهتهران90679
پلی اتیلن سبک تزریقی Injection 1922Tپتروشیمی آریا ساسولتهران91404
پلی اتیلن سبک خطی LLDPE 22B03پتروشیمی مهابادتهران87794
پلی اتیلن سبک فیلم Film 2420Fپتروشیمی امیر کبیرتهران57800
پلی اتیلن سبک فیلم Film LP0470KJپتروشیمی آریا ساسولتهران59000
پلی اتیلن سبک فیلم Film 2004TC00پتروشیمی لالهتهران54200
پلی اتیلن سبک فیلم Film 2004TC37پتروشیمی لالهتهران53500
پلی اتیلن سبک خطی LLDPE 22501AAپتروشیمی جمتهران49000
پلی اتیلن سبک فیلم Film 0030پتروشیمی آریا ساسولتهران57100
پلی اتیلن سبک خطی LLDPE 22501KJپتروشیمی جمتهران52000
محصولتولیدکنندهمحلقیمت (ریال)دیروزهفته گذشتهمیانگین بورس
پلی اتیلن سنگین بادی Blow Moulding BL3پتروشیمی جمتهران112000112750
پلی اتیلن سنگین بادی Blow Moulding 0035پتروشیمی بندر امامتهران111500112750
پلی اتیلن سنگین بادی Blow Moulding BL3پتروشیمی مارونتهران110500111750
پلی اتیلن سنگین بادی Blow Moulding BL3پتروشیمی باخترتهران111000112000
پلی اتیلن سنگین فیلم Film HF-5110پتروشیمی آریا ساسولتهران117500118750
پلی اتیلن سنگین فیلم Film EX5پتروشیمی جمتهران113000114250
پلی اتیلن سنگین فیلم Film EX5پتروشیمی مارونتهران113000113500
پلی اتیلن سنگین فیلم Film EX5پتروشیمی کرمانشاهتهران111000113500
پلی اتیلین سنگین فیلم Film F7000پتروشیمی مهرتهران112000113400
پلی اتیلین سنگین فیلم Film F7000پتروشیمی ایلامتهران111000112650
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 Injectionپتروشیمی جمتهران114000116750
پلی اتیلن سنگین لوله Extrosion CRP100Nپتروشیمی مارونتهران
پلی اتیلن سنگین لوله Extrosion CRP100Nپتروشیمی جمتهران
پلی اتیلین سنگین اکستروژن Extrosion EX3پتروشیمی جمتهران
پلی اتیلین سنگین اکستروژن Extrosion EX3پتروشیمی امیر کبیرتهران
پلی اتیلین سنگین اکستروژن Extrosion EX3پتروشیمی اراکتهران
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی Extrosion CRP100Bپتروشیمی جمتهران
پلی اتیلن سنگین تزریقی Injection HI0500پتروشیمی بندر امامتهران
پلی اتیلن سنگین بادی Blow Moulding BL3پلیمر کرمانشاهتهران
پلی اتیلن سنگین دورانی Rotational 3840UAپتروشیمی تبریزتهران114010
پلی اتیلن سنگین تزریقی Injection 5218UAپتروشیمی تبریزتهران
پلی اتیلن سنگین تزریقی Injection 52505UVپتروشیمی جمتهران55700
پلی اتیلن سنگین تزریقی Injection 54B04UVپتروشیمی لرستانتهران56800
پلی اتیلن سنگین تزریقی Injection 62N07UVپتروشیمی لرستانتهران58100
پلی اتیلین سنگین اکستروژن Extrosion 6366Mپتروشیمی ایلامتهران70600
پلی اتیلن سنگین تزریقی Injection 52511پتروشیمی جمتهران47000
پلی اتیلن سنگین تزریقی Injection 62107UVپتروشیمی لرستانتهران47200
پلی اتیلن سنگین اکستروژن Extrosion 5000Sپتروشیمی جمتهران50800