محصولتولیدکنندهمحلقیمت (ریال)دیروزهفته گذشتهمیانگین بورس
پلی اتیلن سبک فیلم Film 0075پتروشیمی بندر امامتهران11550
پلی اتیلن سبک خطی LLDPE 0209AAپتروشیمی امیر کبیرتهران
پلی اتیلن سبک خطی LLDPE 0209AAپتروشیمی اراکتهران
پلی اتیلن سبک خطی LLDPE 0220 AAپتروشیمی امیر کبیرتهران
پلی اتیلن سبک فیلم Film 020پتروشیمی بندر امامتهران59100
پلی اتیلن سبک تزریقی Injection 1922Tپتروشیمی لالهتهران58700
پلی اتیلن سبک تزریقی Injection 1922Tپتروشیمی آریا ساسولتهران58700
پلی اتیلن سبک خطی LLDPE 22B02پتروشیمی مهابادتهران56500
پلی اتیلن سبک فیلم Film LF190پتروشیمی آریا ساسولتهران57800
پلی اتیلن سبک فیلم Film 0200پتروشیمی بندر امامتهران57800
پلی اتیلن سبک فیلم 00-Film 2102 TXپتروشیمی لالهتهران57800
پلی اتیلن سبک فیلم Film 2100TN00پتروشیمی لالهتهران63600
پلی اتیلن سبک فیلم Film 2420Dپتروشیمی امیر کبیرتهران63600
پلی اتیلن سبک فیلم Film 2420Fپتروشیمی امیر کبیرتهران57800
پلی اتیلن سبک خطی LLDPE 22B03پتروشیمی مهابادتهران55500
پلی اتیلن سبک فیلم Film 2420Hپتروشیمی امیر کبیرتهران58500
پلی اتیلن سبک فیلم Film 2420Hپتروشیمی امیر کبیرتهران58500
پلی اتیلن سبک فیلم Film LP0470KJپتروشیمی آریا ساسولتهران59000
پلی اتیلن سبک فیلم Film 2004TC00پتروشیمی لالهتهران54200
پلی اتیلن سبک فیلم Film 2004TC37پتروشیمی لالهتهران53500
پلی اتیلن سبک خطی LLDPE 22501AAپتروشیمی جمتهران49000
پلی اتیلن سبک فیلم Film 0030پتروشیمی آریا ساسولتهران57100
پلی اتیلن سبک خطی LLDPE 22501KJپتروشیمی جمتهران52000
پلی اتیلن سبک خطی LLDPE 22B01پتروشیمی مهابادتهران45800
پلی اتیلن سبک خطی LLDPE 0209KJپتروشیمی اراکتهران46400
محصولتولیدکنندهمحلقیمت (ریال)دیروزهفته گذشتهمیانگین بورس
پلی اتیلن سنگین بادی Blow Moulding BL3پتروشیمی جمتهران10750
پلی اتیلن سنگین بادی Blow Moulding BL3پتروشیمی مارونتهران10725
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 Injectionپتروشیمی جمتهران11100
پلی اتیلن سنگین فیلم Film EX5پتروشیمی جمتهران11516
پلی اتیلن سنگین فیلم Film EX5پتروشیمی مارونتهران10983
پلی اتیلن سنگین بادی Blow Moulding 0035پتروشیمی بندر امامتهران
پلی اتیلن سنگین بادی Blow Moulding BL3پتروشیمی باخترتهران
پلی اتیلین سنگین فیلم Film F7000پتروشیمی ایلامتهران
پلی اتیلین سنگین فیلم Film F7000پتروشیمی مهرتهران
پلی اتیلن سنگین دورانی Rotational 3840UAپتروشیمی تبریزتهران
پلی اتیلن سنگین تزریقی Injection 5218UAپتروشیمی تبریزتهران
پلی اتیلن سنگین بادی Blow Moulding BL3پلیمر کرمانشاهتهران60600
پلی اتیلن سنگین تزریقی Injection 52505UVپتروشیمی جمتهران55700
پلی اتیلن سنگین فیلم Film HF-5110پتروشیمی آریا ساسولتهران61200
پلی اتیلن سنگین لوله Extrosion CRP100Nپتروشیمی جمتهران71400
پلی اتیلین سنگین اکستروژن Extrosion EX3پتروشیمی امیر کبیرتهران72500
پلی اتیلین سنگین اکستروژن Extrosion EX3پتروشیمی اراکتهران
پلی اتیلن سنگین تزریقی Injection 54B04UVپتروشیمی لرستانتهران56800
پلی اتیلین سنگین اکستروژن Extrosion EX3پتروشیمی جمتهران
پلی اتیلن سنگین تزریقی Injection 62N07UVپتروشیمی لرستانتهران58100
پلی اتیلن سنگین لوله Extrosion CRP100Nپتروشیمی مارونتهران75400
پلی اتیلین سنگین اکستروژن Extrosion 6366Mپتروشیمی ایلامتهران70600
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی Extrosion CRP100Bپتروشیمی جمتهران71600
پلی اتیلن سنگین فیلم Film EX5پتروشیمی کرمانشاهتهران54600
پلی اتیلن سنگین تزریقی Injection 52511پتروشیمی جمتهران47000
پلی اتیلن سنگین تزریقی Injection HI0500پتروشیمی بندر امامتهران46900
پلی اتیلن سنگین تزریقی Injection 62107UVپتروشیمی لرستانتهران47200
پلی اتیلن سنگین اکستروژن Extrosion 5000Sپتروشیمی جمتهران50800