محصولتولیدکنندهمحلقیمت (ریال)دیروزهفته گذشتهمیانگین بورس
استایرن بوتادین رابر تیره SBR 1712پتروشیمی تخت جمشیدتهران62800
استایرن بوتادین رابر روشن SBR 1502پتروشیمی بندر امامتهران66100
استایرن بوتادین رابر روشن SBR 1502پتروشیمی تخت جمشیدتهران75800
محصولتولیدکنندهمحلقیمت (ریال)دیروزهفته گذشتهمیانگین بورس
پلی استایرن انبساطی EPS 200پتروشیمی تبریزتهران76466
پلی استایرن انبساطی EPS 300پتروشیمی تبریزتهران74533
پلی استایرن انبساطی EPS 400پتروشیمی تبریزتهران74533
پلی استایرن انبساطی EPS 500پتروشیمی تبریزتهران83500
پلی استایرن انبساطی EPS F1000پتروشیمی بانیار پلیمر گنبدتهران78933
پلی استایرن انبساطی EPS F2000پتروشیمی بانیار پلیمر گنبدتهران77933
پلی استایرن انبساطی EPS F3000پتروشیمی بانیار پلیمر گنبدتهران105650
پلی استایرن انبساطی EPS F4000پتروشیمی بانیار پلیمر گنبدتهران93400
پلی استایرن انبساطی بسوز EPS R200اسنواتهران101900
پلی استایرن انبساطی بسوز EPS R310اسنواتهران74333
پلی استایرن انبساطی نسوز EPS F100شرکت پلی استایرن انبساطی سهندتهران81733
پلی استایرن انبساطی نسوز EPS F150شرکت پلی استایرن انبساطی سهندتهران80266
پلی استایرن انبساطی نسوز EPS F200اسنواتهران90900
پلی استایرن انبساطی نسوز EPS F100اسنواتهران17800
پلی استایرن انبساطی بسوز EPS R300اسنواتهران
پلی استایرن انبساطی بسوز EPS R400اسنواتهران
پلی استایرن انبساطی بسوز EPS F400اسنواتهران
پلی استایرن انبساطی نسوز EPS F400شرکت پلی استایرن انبساطی سهندتهران
پلی استایرن انبساطی نسوز EPS F300اسنواتهران
پلی استایرن انبساطی نسوز 7-EPS SE2000پتروشیمی شینهو کرهتهران
پلی استایرن انبساطی نسوز 8-EPS SE2000شینهو کرهتهران
پلی استایرن انبساطی بسوز 7-EPS FMSپتروشیمی King Perlتهران
پلی استایرن انبساطی بسوز 7-EPS FSAپتروشیمی King Perlتهران
پلی استایرن انبساطی نسوز EPS F50شرکت پلی استایرن انبساطی سهندتهران
پلی استایرن انبساطی بسوز 6-EPS ZKF 301پتروشیمی Xingda Groupتهران
پلی استایرن انبساطی بسوز 6-EPS ZKF 302پتروشیمی Xingda Groupتهران
پلی استایرن انبساطی EPS 100پتروشیمی تبریزتهران
پلی استایرن انبساطی نسوز EPS SE1000پتروشیمی بانیار پلیمر گنبدتهران63000
پلی استایرن انبساطی نسوز EPS SE3000پتروشیمی بانیار پلیمر گنبدتهران63000
پلی استایرن انبساطی نسوز EPS SE4000پتروشیمی بانیار پلیمر گنبدتهران63000
محصولتولیدکنندهمحلقیمت (ریال)دیروزهفته گذشتهمیانگین بورس
پلی استایرن معمولی GPPS 1540پتروشیمی تبریزتهران12050
محصولتولیدکنندهمحلقیمت (ریال)دیروزهفته گذشتهمیانگین بورس
پلی استایرن مقاوم HIPS 7240پتروشیمی تبریزتهران13100
پلی استایرن مقاوم HIPS 9450پتروشیمی تایوان (وارداتی)تهران
پلی استایرن مقاوم HIPS 724پتروشیمی کره (وارداتی)تهران