محصولتولیدکنندهمحلقیمتدیروزهفته گذشتهمیانگین بورس
استایرن بوتادین رابر تیره SBR 1712پتروشیمی تخت جمشیدتهران62800
استایرن بوتادین رابر روشن SBR 1502پتروشیمی بندر امامتهران66100
استایرن بوتادین رابر روشن SBR 1502پتروشیمی تخت جمشیدتهران75800
محصولتولیدکنندهمحلقیمتدیروزهفته گذشتهمیانگین بورس
پلی استایرن انبساطی EPS 200پتروشیمی تبریزتهران
پلی استایرن انبساطی EPS 300پتروشیمی تبریزتهران
پلی استایرن انبساطی EPS 400پتروشیمی تبریزتهران
پلی استایرن انبساطی EPS F1000پتروشیمی بانیار پلیمر گنبدتهران
پلی استایرن انبساطی EPS F2000پتروشیمی بانیار پلیمر گنبدتهران
پلی استایرن انبساطی EPS F3000پتروشیمی بانیار پلیمر گنبدتهران
پلی استایرن انبساطی بسوز EPS R200اسنواتهران
پلی استایرن انبساطی بسوز EPS R310اسنواتهران
پلی استایرن انبساطی نسوز EPS SE1000پتروشیمی بانیار پلیمر گنبدتهران
پلی استایرن انبساطی نسوز EPS SE3000پتروشیمی بانیار پلیمر گنبدتهران
پلی استایرن انبساطی نسوز EPS F100اسنواتهران
پلی استایرن انبساطی نسوز EPS F200اسنواتهران
پلی استایرن انبساطی EPS 100پتروشیمی تبریزتهران
پلی استایرن انبساطی بسوز EPS R300اسنواتهران
پلی استایرن انبساطی EPS 500پتروشیمی تبریزتهران
پلی استایرن انبساطی نسوز EPS F100شرکت پلی استایرن انبساطی سهندتهران
پلی استایرن انبساطی نسوز EPS F150شرکت پلی استایرن انبساطی سهندتهران
پلی استایرن انبساطی نسوز EPS F350شرکت پلی استایرن انبساطی سهندتهران
پلی استایرن انبساطی نسوز EPS F300اسنواتهران
پلی استایرن انبساطی نسوز EPS F250شرکت پلی استایرن انبساطی سهندتهران
پلی استایرن انبساطی نسوز EPS F300شرکت پلی استایرن انبساطی سهندتهران
پلی استایرن انبساطی EPS F4000پتروشیمی بانیار پلیمر گنبدتهران
پلی استایرن انبساطی بسوز EPS R400اسنواتهران
پلی استایرن انبساطی بسوز EPS F400اسنواتهران
پلی استایرن انبساطی نسوز EPS F400شرکت پلی استایرن انبساطی سهندتهران
پلی استایرن انبساطی نسوز 7-EPS SE2000پتروشیمی شینهو کرهتهران
پلی استایرن انبساطی نسوز 8-EPS SE2000شینهو کرهتهران
پلی استایرن انبساطی بسوز 7-EPS FMSپتروشیمی King Perlتهران
پلی استایرن انبساطی بسوز 7-EPS FSAپتروشیمی King Perlتهران
پلی استایرن انبساطی نسوز EPS F50شرکت پلی استایرن انبساطی سهندتهران
پلی استایرن انبساطی بسوز 6-EPS ZKF 301پتروشیمی Xingda Groupتهران
پلی استایرن انبساطی بسوز 6-EPS ZKF 302پتروشیمی Xingda Groupتهران
پلی استایرن انبساطی نسوز EPS SE4000پتروشیمی بانیار پلیمر گنبدتهران63000
محصولتولیدکنندهمحلقیمتدیروزهفته گذشتهمیانگین بورس
پلی استایرن معمولی GPPS 1540پتروشیمی تبریزتهران
محصولتولیدکنندهمحلقیمتدیروزهفته گذشتهمیانگین بورس
پلی استایرن مقاوم HIPS 7240پتروشیمی تبریزتهران
پلی استایرن مقاوم HIPS 9450پتروشیمی تایوان (وارداتی)تهران
پلی استایرن مقاوم HIPS 724پتروشیمی کره (وارداتی)تهران