ثبات سه هفته ای در قیمت اتیلن

ثبات سه هفته ای در قیمت اتیلن

با وجود افت و خیز قیمت نفت در هفته ی گذشته که بیشتر تمایل به کاهش داشت و از طرفی تقاضای نه چندان بد که در صنایع پایین دستی (انواع پلی اتیلن ها) وجود داشت، برآیند ها موجب ثبات سه هفته ای در قیمت اتیلن شد.


با وجود افت و خیز قیمت نفت در هفته ی گذشته که بیشتر تمایل به کاهش داشت و از طرفی تقاضای نه چندان بد که در صنایع پایین دستی (انواع پلی اتیلن ها) وجود داشت، برآیند ها موجب ثبات سه هفته ای در قیمت اتیلن شد.

به نظر ما با وجود افزایش قیمت نفتا رفتار تولید کنندگان گویای این مطلب است که خیلی از افزایش قیمت خوراک مطمئن نیستند و بیشتر احتمال کاهش آنرا می دهند تا افزایش.

کد خبر: 8192
تاریخ: 1399/05/04 - 15:00:38