قیمت اتیلن آسیا در روز دوشنبه تعدیل شد

قیمت اتیلن آسیا در روز دوشنبه تعدیل شد

گزارشات حاکی از کاهش تمایل به خرید و هم چنین دسترسی بهتر به محصول است که باعث...


قیمت اتیلن آسیا در روز دوشنبه تعدیل شد.

گزارشات حاکی از کاهش تمایل به خرید و هم چنین دسترسی بهتر به محصول است که باعث کاهش قیمت نفت اتیلن در سراسر منطقه آسیا شده است.

قیمت اتیلن  CFR  شمال شرق آسیا با 20 دلار کاهش، روز جمعه در سطح 1350 دلار در هر تن ارزیابی شد.

قیمت اتیلن CFR  جنوب شرق آسیا هم با 20 دلار کاهش به 1225 دلار در هر تن رسید.

کد خبر: 3097
تاریخ: 1397/06/13 - 16:08:16