افزایش قیمت پارازایلن

افزایش قیمت پارازایلن

قیمت پارازایلن روز سه شنبه در آسیا افزایش یافت. بالا رفتن....


قیمت پارازایلن روز سه شنبه در آسیا افزایش یافت. بالا رفتن ارزش مواد خام و افزایش تقاضا های خرید، فروشندگان را تشویق به افزایش قیمت کرد.

افزایش تصاعدی قیمت MX  و نرخ پایین PTA ، از عوامل افزایش شدید قیمت ها در آسیاست.

قیمت پارازایلن FOB Korea  با افزایش 55 دلاری نسبت به دوشنبه، به 1290 دلار در هر تن رسید. قیمت CFR Taiwan نیز با افزایش 55 دلاری، به 1315 دلار در هر تن رسید.

قیمت خوراک  FOB KORE ,MX  در روز سه شنبه با 20 دلار افزایش ، به 965 دلار در هر تن رسید. قیمت های پایین دست PTA CFR CHINA  هم در روز سه شنبه با 30 دلار افزایش به 1020 دلار در هر تن  رسید.

کد خبر: 3095
تاریخ: 1397/06/07 - 14:26:41

آروماتیک|زایلن|پارازایلن|قیمت|پلیمر