قیمت های ABS  در آسیا شاهد کاهش قیمت شدید بود

کاهش قیمت ABS

قیمت های ABS  در آسیا شاهد کاهش قیمت شدید بود، این کاهش قیمت به علت...


قیمت های ABS  در آسیا شاهد کاهش قیمت شدید بود، این کاهش قیمت به علت کاهش قیمت SM در این منطقه بود.

قیمت های ABS  بصورت CFR  چین با 40 دلار کاهش به 1930 دلار در هرتن رسید

در هند، قیمت ABS در سطوح 1970 دلار در هر تن بود در حالیکه در پاکستان قیمت ABS در سطح 1960 دلار در هرتن بصورت  CFR بود که هر دو در مقایسه با هفته گذشته با کاهش 30 دلاری در هر تن مواجه بود.

قیمت مواد اولیه خام در روز جمعه در سطح 1440 دلار در هر متر مکعب CFR در چین، یک هفته در پاییز هفته به ارزش 15 دلار در هر تن رسید. قیمت بوتادین در روز پنج شنبه در سطح 1750 یورو / مترمربع چین CFR، افزایش قابل توجهی از 45 دلار / تنی از هفته گذشته محاسبه شد.

قیمت بوتادین در روز پنج شنبه در سطح 1750 یورو در هر تن تحویل چین با افزایش قابل توجه 45 دلار / تن معامله شد.

کد خبر: 3088
تاریخ: 1397/06/04 - 10:51:12

شیمیایی|پلیمر|ABS|قیمت|کاهش