تعطیلی موقت پتروشیمی در چین

تعطیلی موقت پتروشیمی در چین

یک پتروشیمی در چین که در سال....


یک پتروشیمی در چین که در سال 300 هزارتن تولید PS  دارد تا اوایل ما اکتبر 2018 به منظور تعمیرات و نگهداری تعطیل شد و انتظار می رود که تا پایان ما نوامبر 2018 تعطیل باشد. 

کد خبر: 3083
تاریخ: 1397/06/03 - 14:06:22