کاهش شتاب افزایش قیمت

کاهش شتاب افزایش قیمت

اتیلن که در دو ماه گذشته بعد از طی کردن یک روند نزولی سریع که موجب شد از 1105 دلار به 840 دلار هم برسد و 30% کاهش قیمت را در یک بازه 35 روزه تجربه کند از یکماه پیش مجددا شروع کرده به رشد قیمت و در این مدت توانسته خودرا تا 985 دلار بالا بکشد اما اتفاقاتی که در بالا دست دارد می افتد گویای کاهش شتاب افزایش قیمت می باشد یعنی اینکه دیگر به افزایش قیمت به سرعت هفته های پیش نخواهد بود و احتمالا یکماهی قیمت در همین حوالی سکون خواهد داشت.


اتیلن که در دو ماه گذشته بعد از طی کردن یک روند نزولی سریع که موجب شد از 1105 دلار به 840 دلار هم برسد و 30% کاهش قیمت را در یک بازه 35 روزه تجربه کند از یکماه پیش مجددا شروع کرده به رشد قیمت و در این مدت توانسته خودرا تا 985 دلار بالا بکشد اما اتفاقاتی که در بالا دست دارد می افتد گویای کاهش شتاب افزایش قیمت می باشد یعنی اینکه دیگر به افزایش قیمت به سرعت هفته های پیش نخواهد بود و احتمالا یکماهی قیمت در همین حوالی سکون خواهد داشت.

به نظر ما احتمالا از شتاب افزایش قیمت های پتروشیمی کاسته خواهد شد و برنده کسانی هستند که به مقدار نیاز هفتگی خرید می کنند.

کد خبر: 12584
تاریخ: 1400/04/28 - 14:25:40