رشد خوب نفتا در طول 3 ماه

نفتا در یک بازه ی سه ماهه رشد خوبی را داشت

نفتا در یک بازه ی سه ماهه رشد خوبی را داشت طوری که از 564 دلار تا 713 دلار هم رسید و نزدیک به 150 دلار افزایش قیمت در سه مااه که رشد قابل توجهی بود. به نظر می رسد که این رشد 26% که طی این سه ماه صورت گرفته کمی باید تعدیل بشود و برعکس انتظاراتی که در بازارها وجود دارد می بایست کمی این قیمت ها تعدیل بشود.


نفتا در یک بازه ی سه ماهه رشد خوبی را داشت طوری که از 564 دلار تا 713 دلار هم رسید و نزدیک به 150 دلار افزایش قیمت در سه مااه که رشد قابل توجهی بود. به نظر می رسد که این رشد 26% که طی این سه ماه صورت گرفته کمی باید تعدیل بشود و برعکس انتظاراتی که در بازارها وجود دارد می بایست کمی این قیمت ها تعدیل بشود.

از اینرو کمی کاهش در قیمت های پتروشیمی ها دور از ذهن نمی باشد.

کد خبر: 12583
تاریخ: 1400/04/28 - 13:15:34