15 دلار افزایش قیمت پروپیلن

15 دلار افزایش قیمت پروپیلن

قیمت پروپیلن طبق برآوردهای صورت گرفته قبلی کاهشی نداشت زیرا با توجه به شرایط موجود می شود گفت که در پایین ترین سطح قیمتی وجود دارد. پروپیلن در طول هفته کاری گذشته روی 945 دلار ثابت بود و در آخرین روز با 15 دلار افزایش به 960 دلار در هر تن رسید.


 قیمت پروپیلن طبق برآوردهای صورت گرفته قبلی کاهشی نداشت زیرا با توجه به شرایط موجود می شود گفت که در پایین ترین سطح قیمتی وجود دارد. 
پروپیلن در طول هفته کاری  گذشته روی 945 دلار ثابت بود و در آخرین روز با 15 دلار افزایش به 960 دلار در هر تن رسید.

کد خبر: 12572
تاریخ: 1400/04/06 - 11:07:41