جهش قیمت 195 دلاری در اتیلن

جهش قیمت 195 دلاری در اتیلن

اتیلن در کمال ناباوری همگان بیش از 20% جهش قیمت داشت و از 825 دلار به 1010 دلار رسید. این افزایش 22 درصدی در طی دو هفته خودش را در بازار پایین دست تخلیه خواهد که 10% آن در همین هفته ی گذشته اتفاق افتاد.


اتیلن در کمال ناباوری همگان بیش از 20% جهش قیمت داشت و از 825 دلار به 1010 دلار رسید.

این افزایش 22 درصدی در طی دو هفته خودش را در بازار پایین دست تخلیه خواهد که 10% آن در همین هفته ی گذشته اتفاق افتاد.

کد خبر: 12394
تاریخ: 1399/12/10 - 15:19:00