سه هفته آرامش در پروپیلن

سه هفته آرامش در پروپیلن

پروپیلن تا به امروز همچنان 940 دلار معامله می شود، با وجود افزایش خوب نفتا در دو هفته ی گذشته همچنان ثابت است. مهمترین علت اصلی ثبات در پروپیلن افزایش عرضه توسط تولید کنندگان اروپایی و آسیایی می باشد.


پروپیلن تا به امروز همچنان 940 دلار معامله می شود، با وجود افزایش خوب نفتا در دو هفته ی گذشته همچنان ثابت است.

مهمترین علت اصلی ثبات در پروپیلن افزایش عرضه توسط تولید کنندگان اروپایی و آسیایی می باشد.

کد خبر: 12379
تاریخ: 1399/11/28 - 11:57:06