محصولتولیدکنندهمحلقیمت (ریال)
پلی اتیلن سنگین بادی Blow Moulding BL3پتروشیمی جمتهران
پلی اتیلن سنگین بادی Blow Moulding 0035پتروشیمی بندر امامتهران
پلی اتیلن سنگین بادی Blow Moulding BL3پتروشیمی مارونتهران
پلی اتیلن سنگین بادی Blow Moulding BL3پتروشیمی باخترتهران
پلی اتیلن سنگین فیلم Film HF-5110پتروشیمی آریا ساسولتهران

محصولات بیشتر  

محصولتولیدکنندهمحلقیمت (ریال)
پلی پروپیلن شیمیایی Chemical EP440Lپتروشیمی جمتهران
پلی پروپیلن شیمیایی Chemical MR230Cپتروشیمی مارونتهران
پلی پروپیلن نساجی Textile C30Sپتروشیمی مارونتهران
پلی پروپیلن نساجی Textile HP552Rپتروشیمی جمتهران
پلی پروپیلن نساجی Textile HP552Rپتروشیمی اراکتهران

محصولات بیشتر  

محصولتولیدکنندهمحلقیمت (ریال)
پلی استایرن انبساطی EPS 200پتروشیمی تبریزتهران
پلی استایرن انبساطی EPS 300پتروشیمی تبریزتهران
پلی استایرن انبساطی EPS 400پتروشیمی تبریزتهران
پلی استایرن انبساطی EPS 500پتروشیمی تبریزتهران
پلی استایرن انبساطی EPS F1000پتروشیمی بانیار پلیمر گنبدتهران

محصولات بیشتر